รายงานตามมหาวิทยาลัย  
 
 
  รายงานจำนวนตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาแยกตามชนิดกีฬา  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อหัวหน้าคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

17/9/2557 20:30:34
จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
บาสเกตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.นายเฉลิมเกียรติ   รอดเกตุ
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายเฉลิมเกียรติ   รอดเกตุ
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
   
  ผู้จัดการทีมทีมหญิง
    1.นายคณาธิป   พรหมมา
   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.นางสาวอรสา   ชัยเมืองปัก
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.น.ส.ฌัชชาณิฌญ์   เสือดี
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
Mr.Yu  Hou
 
2. 
นายกฤตวิทย์  พรจันทรารักษ์
 
3. 
นายณัฐพล  ศิลพร
 
4. 
นายพัลลภัช  วัฒนไพบูลย์
 
5. 
นายยสินทร  สีนวล
 
6. 
นายวิทิตชล  เปาทอง
 
7. 
นายสิทธิโชค  ลักขณานุรักษ์
 
8. 
นายสิรภพ  ภูมิภูติกุล
 
9. 
นายสุธิมนต์  ทานุชิต
 
10. 
นายอนุพงษ์  ตั้งธนัททรัพย์
 
11. 
นายอรรคเดช  ทองคำขาว
 
12. 
นายอิศรา  ธีรภัทรสกุล
 
13. 
น.ส.กัญญาภัค  เหรัญญะ
 
14. 
นางสาวจิรัชญา  เขื่อนคำ
 
15. 
น.ส.ญาดา  สาโรจน์
 
16. 
น.ส.ณัฐสุดา  เสมาทอง
 
17. 
นางสาวบุศรา  คำศรี
 
18. 
น.ส.ภัทรภร  บุญทวีมิตร
 
19. 
น.ส.รสกร  ดิษฐ์เจริญ
 
20. 
น.ส.วรินทร  ปราบสมรชัย
 
21. 
นางสาววริษฐา  ศรีเจริญจิตร์
 
22. 
นางสาวศุภัชรี  โตษยานนท์
 
23. 
น.ส.สุพัตรา  ปัญญา
 
24. 
นางสาวสุมิตรา  มะโนสุข
 
25. 
น.ส.อรพิมล  หมั่นการ
   
ฟุตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.นายสมศักดิ์    อนุสุเรนทร์
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายนรินทร์   ดีอินทร์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายศักดินันท์   มากเมือง
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกฤษณ์  ทองน้อย
 
2. 
นายกิตติทัช  จันทัก
 
3. 
นายจักรกฤษณ์  พงศ์ศรี
 
4. 
นายณัฏฐพล  ธนธรรมพิทักษ์
 
5. 
นายณัฐพงศ์  รัตนพันธ์
 
6. 
นายณัฐพงศ์  เลิศปรีชา
 
7. 
นายนครินทร์  ไชยชนะ
 
8. 
นายบุญนำ  เกิดดี
 
9. 
นายประทีป  แก้วกระจ่าง
 
10. 
นายพีรณัฐ  เถื่อนพระธรรม
 
11. 
นายรัตนชัย  นวลคำ
 
12. 
นายวรเชษฐ์  มูลเมือง
 
13. 
นายวัชรพล  ครองราษฎร์
 
14. 
นายวัชรินทร์  แก้วทันคำ
 
15. 
นายวัชรินทร์  จันทวัน
 
16. 
นายวิโรจน์  เนียมหอม
 
17. 
นายศักย์ศรณ์  ฉ่ำมณี
 
18. 
นายศิลา  มาน้อย
 
19. 
นายสถาพร  วงศ์ศักดิ์
 
20. 
นายสราวุฒิ  กันทะจันทร์
 
21. 
นายสวัสดิพงษ์  ธงห้า
 
22. 
นายสิงห์รัตน์  ไชยศิลป์
 
23. 
นายเสกสรร  พูลสุด
 
24. 
นายอภิชาติ  โพชา
   
วอลเลย์บอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.นายทะเนศ   วงศ์นาม
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายทะเนศ   วงศ์นาม
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.ดร.ขจรศักดิ์   รุ่นประพันธุ์
   
  ผู้จัดการทีมทีมหญิง
    1.นายทะเนศ   วงศ์นาม
   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.นายทะเนศ   วงศ์นาม
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.ดร.ขจรศักดิ์   รุ่นประพันธุ์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายณัฐนันท์  เสนาพิทักษ์
 
2. 
นายทศพล  สุทธนะ
 
3. 
นายธนกร  ขันตรีสกุล
 
4. 
นายนัฐวัฒน์  พิมพ์สารี
 
5. 
นายนิติพัฒน์  บุญประดิษฐ
 
6. 
นายนิรวิทธ์  อินต๊ะปัญญา
 
7. 
นายวรวุฒิ  โสดา
 
8. 
นายวีรยุทธ  อัครผล
 
9. 
นายสมเกียรติ  แข็งเขตการณ์
 
10. 
นายสุริยันต์  จันทิหล้า
 
11. 
นายอภิสิทธิ์  เชียงคำ
 
12. 
นายอัษฎาวิชญ์  พรมรังกา
 
13. 
น.ส.กมลพรรณ  ศ.เรืองญาณ
 
14. 
น.ส.กัญญารัตน์  มณีกันทัง
 
15. 
น.ส.จารุวรรณ  กองสี
 
16. 
น.ส.จิราพร  หอมเย็น
 
17. 
น.ส.มรุธา  อ้นอินทร์
 
18. 
น.ส.ศศิธร  ลาคำ
 
19. 
น.ส.ศิริภัทร  สระทองเมือง
 
20. 
น.ส.อัญชรินทร์  คงสิบ
   
เซปักตะกร้อ
  ผู้จัดการทีมชาย
    1.นายคนอง   นุ่มพิษณุ
   
  ผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายคนอง   นุ่มพิษณุ
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายไชยยงค์   นวลใจบุตร
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายจิระวิน  แจ้งใจดี
 
2. 
นายเจนรบ  กันเกิด
 
3. 
นายณัฐพร  เลิกนุช
 
4. 
นายธนสิทธิ์  อยู่ทอง
 
5. 
นายปิยะ  ขวัญพรมม
 
6. 
นายภานุพงศ์  สิงหสันติ
 
7. 
นายวิศรุต  กันสุข
   
เปตอง
  ผู้จัดการทีม
    1.ว่าที่ ร.ต.เกื้อเกศ   ชินประภาพ
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายอุทัย   พลีชีพมโนภาพ
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
    1.นายจันทร์ดี   ปัญญาถา
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายบัณฑิต  อินทร์ครอง
 
2. 
นายพงศกร  ศิริคำน้อย
 
3. 
นายมงคลชัย  รอดเมือง
 
4. 
นายวรพล  นันสุ
 
5. 
นายวัชรินทร์  สิงห์ทอง
 
6. 
นายอนุชิต  พูพุ่ม
 
7. 
นางสาวปวีณา  จินเขตรกิจ
 
8. 
น.ส.รินรดา  วรรณี
 
9. 
น.ส.เสาวภา  โพล้งจั่น
   
ฟุตซอล
  ผู้จัดการทีมชาย
    1.นายจิรายุ   ดวงสุดา
   
  ผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายภานุพงศ์   กิตติจารุรักษ์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายสุรชัย   นามใจ
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายเกียรติยศ  คงประดิษฐ์
 
2. 
นายชินวัฒน์  ทองน้อย
 
3. 
นายณัฐพล  ขันธ์คุปต์
 
4. 
นายธนโชติ  ตรีแจ่ม
 
5. 
นายธนภัทร  บุญสา
 
6. 
นายธนวัฒน์  ศิลปธร
 
7. 
นายปภาวิน  อิ้มอนงค์
 
8. 
นายมิ่งแมน  ทองมัน
 
9. 
นายวิศรุต  เดชฤทธิ์
 
10. 
นายสุเมธ  บุญคง
 
11. 
นายสุริยา  เหรียญสยาม
 
12. 
นายอภิวัฒน์  ยศพิมพ์
 
13. 
นายอมรศักดิ์  แก้วเผือก
 
14. 
นายอัครวิทย์  รักรู้ธรรม
 
15. 
นายอานนท์  เดวี