รายงานตามมหาวิทยาลัย  
 
 
  รายงานจำนวนตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาแยกตามชนิดกีฬา  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อหัวหน้าคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

1/8/2558 4:21:10
จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กรีฑา
  ผู้จัดการทีม
    1.ผศ.ดร.สุรวาท   ทองบุ
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นางสาวสายใจ   เพ็งที
    2.นางสาวสุนันทา   กินรีวงศ์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายจุลงกรณ์  ปัตถะเมฆ
 
2. 
นายณัฐ  ฮมภาราช
 
3. 
นายณัฐพล  จันทร์ศรีราช
 
4. 
นายธนศักดิ์  ภูตะลุน
 
5. 
นายประมง  น้อยบาท
 
6. 
นายวิทยา  ภูงามเชิง
 
7. 
นายศิริศักดิ์  มาตย์นอก
 
8. 
นายสิทธินัย  ช่างยา
 
9. 
นายสุรภพ  พุ่มเข็ม
 
10. 
นายอนันต์  บุญเหลี่ยม
 
11. 
นายอมรเทพ  พิมพ์ภู
 
12. 
นางสาวกิตติภรณ์  ทิศาลา
 
13. 
นางสาวศิริรักษ์  เลคะฉันท์
 
14. 
นางสาวสุมิตรา  ประสิทธิคร
   
บาสเกตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.พ.ต.อ.อุดมศักดิ์   เปลี่ยนขำ
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายธะนิวัฒน์   ท่านทรัพย์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายพิษณุ   จันทคัต
    2.นายนภฤทธิ์   แสนแก้ว
   
  ผู้จัดการทีมทีมหญิง
    1.นายสุพจน์   เกตุดาว
   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.นายเจนวิทย์   แดนวงษา
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.นางศิริลักษณ์   อันทะแสง
    2.นายชัยวุฒิ   อันทะแสง
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายเกริกชัย  วิเวกวิน
 
2. 
นายจักริน  เบี้ยวจันทร์
 
3. 
นายจิรเชฏฐ์  โพธิ์กลิ่น
 
4. 
นายชัยวิวรรธน์  เนาวโรจน์
 
5. 
นายเชิดพงษ์  รำคำจันทร์
 
6. 
นายธีรพล  วงศ์มงคล
 
7. 
นายภัทรพงศ์  ขุนสูงเนิน
 
8. 
นายวงศกร  ไทยประเสริฐ
 
9. 
นายวรากร  โปรธาตุ
 
10. 
นายวรุฒน์  ศรีทองเหลือง
 
11. 
นายศิริพงษ์  กุลชาติ
 
12. 
นายสมหวัง  ภูบาลชื่น
 
13. 
นายสันต์ชัย  ศรีเพียชัย
 
14. 
นายสุทธิรักษ์  วังโน
 
15. 
นายหัสคูณ  ศรีสุพรรณ
 
16. 
นางสาวกาญจนา  เศรษฐากา
 
17. 
นางสาวเกศินี  ศรีวิเศษ
 
18. 
นางสาวจิตติมา  ชูศรีวัน
 
19. 
นางสาวปารวี  เขียวผาบ
 
20. 
นางสาวพวงประภา  อินทร์ิอุ่นโชติ
 
21. 
นางสาวพิชชาอรณ์  บุญศิริโรจน์
 
22. 
นางสาวรัฐกานต์  เจริญสุข
 
23. 
นางสาวรุจิรา  มานะ
 
24. 
นางสาวสกาวกาญจน์  การมาโส
 
25. 
นางสาวสิริยากร  ประกายสี
 
26. 
นางสาวอรสุดา  อุทัยมา
 
27. 
นางสาวอัจจิมาภรณ์  โพนไสว
 
28. 
นางสาวอัญชลี  ภูรัตน์
   
ฟุตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
   
  รายชื่อนักกีฬา
   
วอลเลย์บอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.นายวิทยา   เจริญศิริ
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายชัชวาลย์   ลิ้มรัชตะกุล
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายจักรดาว   โพธิแสน
    2.นายไตรมิตร   โพธิแสน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายเกรียงไกร  ตรุษฏี
 
2. 
นายจตุรานนท์  คชลัย
 
3. 
นายฑศธเนศ  ราวิวัฒ
 
4. 
นายเทพสุริยา  ศรีสุภา
 
5. 
นายนฤเดช  ขันแสง
 
6. 
นายประกาศิต  โพธิ์ศรี
 
7. 
นายภานุพงศ์  บัวรัตน์
 
8. 
นายเลิศอนันท์  เพ็งอินทร์
 
9. 
นายวรายุทธ์  ภูแล
 
10. 
นายวัชระ  แข็งฤทธิ์
 
11. 
นายศิริชัย  ชะนะประสพ
 
12. 
นายอนุชิต  แว่นจันลา
   
เซปักตะกร้อ
  ผู้จัดการทีมชาย
    1.นายนพดล   ใหม่คามิ
   
  ผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายพัฒนพงษ์   จันทร์สว่าง
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายพนมพร   อินทศิลา
    2.นายสุรเชษฐ์   ประสมศรี
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกิตติศักดิ์  เที่ยงธรรม
 
2. 
นายจักรกฤษ  นามแสงยา
 
3. 
นายชัยมงคล  วงศ์คำ
 
4. 
นายต่อศักดิ์  ดรมุ่ง
 
5. 
นายทวีรักษ์  รักษาก้านตรง
 
6. 
นายธิติพันธ์  เรืองจันทร์
 
7. 
นายนพรัตน์  หนองนา
 
8. 
นายปรมินทร์  สินวรณ์
 
9. 
นายปิยะวัฒน์  ธารประเสริฐ
 
10. 
นายพลวัฒน์  อบมาสุ่ย
 
11. 
นายวัชระ  สุทธิสน
 
12. 
นายเหมวัต  เกษพิบูล
 
13. 
นายอนันต์  เรืองจันทร์
 
14. 
นายอรรถพล  จันทร์โสม
 
15. 
นายอาทิตย์  สมวงศ์
   
เทนนิส
  ผู้จัดการทีม
    1.ผ.ศ.สมาน   ศรีสะอาด
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นางสาวเนตรนภา   เรืองไชย
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายจีรพัทธ์  ศรีสะอาด
 
2. 
นายณัฐกมล  ขานหยู
 
3. 
นายรัฐพล  สร้อยสิงห์
   
ยิงปืน
  ผู้จัดการทีม
    1.ผศ.ดร.สุรวาท   ทองบุ
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นางสาวธิดารัตน์   อัฐกิจ
    2.นายณัฐพงษ์   พันธุภา
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกนก  ประสิทธิ์นอก
 
2. 
นายจิตกร  สมตน
 
3. 
นายธนารักษ์  มิตรนอก
 
4. 
นายธนิศ  ศรีรังสรรค์
 
5. 
นายธนู  มะลาวัน
 
6. 
นายอภิสิทธิ์  ดอยแก้วขาว
 
7. 
นางสาวจตุทิพย์  ซาหยอง
 
8. 
นางสาวนงนุช  ล่าทอง
 
9. 
นางสาวบุษกร  สีสุลี
 
10. 
นางสาวรัตนาภรณ์  บุราญรมย์
 
11. 
นางสาวลักขณา  เพิ่มพูล
 
12. 
นางสาววรรณิภา  แสนทวีสุข
   
รักบี้ฟุตบอล
  ผู้จัดการทีมชาย
    1.ผศ.ดร.สุรวาท   ทองบุ
   
  ผู้ฝึกสอนชาย
    1.Mr.Jean Marc   Vigliotta
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายสุริยง   มีหมู่
   
  ผู้จัดการทีมหญิง
    1.ผศ.ดร.สุรวาท   ทองบุ
   
  ผู้ฝึกสอนหญิง
    1.ว่าที่ ร.ต.สุริยา   สมาน
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหญิง
    1.นายพิภัทพงษ์   ใจเพื่อพันธ์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกฤษฎิมินทร์  มณีฉาย
 
2. 
นายโกศล  ธนูรักษ์
 
3. 
นายชิษณุพงศ์  ลาภา
 
4. 
นายธนารัตน์  สำราญรื่น
 
5. 
นายปิยนัฐ  ทรีศรี
 
6. 
นายพงศกร  ศรีเทพ
 
7. 
นายพงศธร  ผาวงษา
 
8. 
นายรัฐศาสตร์  เศษบุปษา
 
9. 
นายวัชระ  สีตา
 
10. 
นายวิทยา  ป้องเขตร
 
11. 
นายศักดิ์สิทธิ์  เหลาเกิ้มหุ่ง
 
12. 
นายสายฟ้า  วรรณอินทร์
 
13. 
นายสุรพล  โพพยัคฆ์
 
14. 
นายอภิสิทธิ์  โยธายุทธ
 
15. 
นางสาวกนกวรรณ  บรรยง
 
16. 
นางสาวกัญวรา  ใจสุข
 
17. 
นางสาวจันจิรา  แก้วพิภพ
 
18. 
นางสาวนิภาพร  กัณหา
 
19. 
นางสาวพัชราภรณ์  ไตรวงษา
 
20. 
นางสาวพัชรี  ปะมาคะเต
 
21. 
นางสาวเยาวลักษณ์  แสนสุภา
 
22. 
นางสาวรุ่งนภา  พละเดช
 
23. 
นางสาวรุ่งนภา  สาระบัว
 
24. 
นางสาววันวิสาห์  สว่างวงศ์
 
25. 
นางสาววิลาวัลย์  ชุมนุม
 
26. 
นางสาวศศิธร  อุ่นเจริญ
 
27. 
นางสาวสุภาพร  พัสดร
 
28. 
นางสาวอภิญญา  บุตรพรม
   
วอลเลย์บอลชายหาด
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.ผศ. ว่าที่ พ.ต.ดร. กิตติกรณ์   บำรุงบุญ
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นางชนันรัตน์   ช่อพฤกษา
   
  ผู้จัดการทีมทีมหญิง
    1.ผศ. ว่าที่ พ.ต.ดร. กิตติกรณ์   บำรุงบุญ
   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.นางสาวสุรัชดา   เอกรุณ
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายประกาศิต  โพธิ์ศรี
 
2. 
นายเลิศอนันท์  เพ็งอินทร์
 
3. 
นายวรายุทธ์  ภูแล
 
4. 
นางสาวธัญญาพร  พิลาเคน
 
5. 
นางสาวปริญญาพร  วังมี
 
6. 
นางสาวอารยา  สิงหาร
   
เปตอง
  ผู้จัดการทีม
    1.ผ.ศ.สมาน   ศรีสะอาด
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายเกษม   น้อยเจริญ
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
    1.นางสาวธนวรรณพร   ศรีเมือง
    2.นายสากล   ฐีตานนท์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกฤษณะ  บุคละ
 
2. 
นายกิตติพศ  อัปประกัง
 
3. 
นายธีรพงศ์  สิทธิไกรพงษ์
 
4. 
นายนรินทร์  น่าบัณฑิต
 
5. 
นายนิพันธ์  สุณาวงศ์
 
6. 
นายอนันท์  อุปนา
 
7. 
นางสาวนิสารัตน์  จันทะดวง
 
8. 
นางสาวเพ็ญพร  เสนนอก
 
9. 
นางสาวรัตนา  ผาสุข
 
10. 
นางสาวสกุล  สุขสนิท
 
11. 
นางสาวอรอนงค์  โมฆรัตน์
 
12. 
นางสาวอารียา  คำสีทา
   
ฟุตซอล
  ผู้จัดการทีมชาย
    1.นายวรเชษฐ์   เดชกวินเลิศ
   
  ผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายวิกรม   สวาทพงษ์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายว่าที่ ร.ต.อภิภวัส   ปาลวัฒน์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกฤษฎา  ทัศคร
 
2. 
นายกฤษณพงศ์  ลาจ้อย
 
3. 
นายเฉียบ  คันธา
 
4. 
นายณัฐพล  ศรีมุงคุณ
 
5. 
นายนันทวัฒน์  แสนพินิจ
 
6. 
นายปิยะวัฒน์  อุปฮาด
 
7. 
นายปุรเชษฐ์  โภคทรัพย์
 
8. 
นายภคิน  ภููตาเศษ
 
9. 
นายวิศรุต  คำภิรมย์
 
10. 
นายศราวุฒิ   แผ่งจันดา
 
11. 
นายสุรจิต  สุนารักษ์
 
12. 
นายสุรพงษ์  อินทร์นา
 
13. 
นายสุรศักดิ์  วงษ์โต
 
14. 
นายโสภณ  พรหมเกิด
 
15. 
นายอัศวพัฒน์  ศิลาพัฒน์
   
หมากกระดาน
  ผู้จัดการทีม
    1.ผ.ศ.ไมตรี   จันทร์ดาประดิษฐ์
   
  ผู้ฝึกสอน (หมากรุกไทย)
    1.นายนวพล   นนทภา
   
  ผู้ฝึกสอน (หมากรุกสากล)
    1.นายอภิชาติ   บัวเกิด
   
  ผู้ฝึกสอน (หมากฮอส)
    1.นายอภิชาติ   บัวเกิด
   
  ผู้ฝึกสอน (หมากล้อม)
    1.นายนวพล   นนทภา
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายชานน  กือเจริญ
 
2. 
นายนพรัตน์  เหง้าณี
 
3. 
นายปวีณกร  อาชา
 
4. 
นายยุทธนา  ปัสพล
 
5. 
นายอภิวัฒน์  ิิอินธิราช
   
ดาบไทย
  ผู้จัดการทีม
    1.ผศ.ดร.สุรวาท   ทองบุ
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายจรูญศักดิ์   เบญมาตย์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
    1.นายศุภนิธิ   ขำพรหมราช
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร
 
2. 
นางสาวกัลยารัตน์  บุญโคกสี
 
3. 
นางสาวชยาพร  สำราญสุข
 
4. 
นางสาวดวงกมล  เกียนนอก
 
5. 
นางสาวพรพนิต  ปรีเลขา
 
6. 
นางสาวศิริวรรณ  หงษ์สอ