รายงานตามมหาวิทยาลัย  
 
 
  รายงานจำนวนตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาแยกตามชนิดกีฬา  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อหัวหน้าคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

21/9/2557 23:07:39
จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
บาสเกตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.ดร.แก้วเวียง   นำนาผล
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.อาจารย์อภิรักษ์   บูรรุ่งโรจน์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.อาจารย์พนิดา   ชูเวช
   
  ผู้จัดการทีมทีมหญิง
    1.ดร.แก้วเวียง   นำนาผล
   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.อาจารย์อภิรักษ์   บูรรุ่งโรจน์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.อาจารย์พนิดา   ชูเวช
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกล้าณรงค์  พรมมี
 
2. 
นายชวิศ  ห้วยทราย
 
3. 
นายชิงชัย  พัฒนสระคู
 
4. 
นายทยากร  สุวรรณธาดา
 
5. 
นายทรงพล  ทับบุญ
 
6. 
นายธนาชัย  ร่วมธรรม
 
7. 
นายนพพล  พิมพ์เพชร
 
8. 
นายภาณุพงศ์  เสนารัตน์
 
9. 
นายวรวิทย์  แสนสุนนท์
 
10. 
นายอนันต์  วรรณสมบูรณ์
 
11. 
นางสาวจิรพร  โปสี
 
12. 
นายจิรภิญญา  วิเชียรพนัส
 
13. 
นางสาวนิศารัตน์  เจริญสุข
 
14. 
นางสาวเนตรนภา  แปลงลำดวน
 
15. 
นางสาวภาวิมล  สากำ
 
16. 
นางสาววริศรา  ทินราช
 
17. 
นางสาวสายสมร  บำรุงรส
 
18. 
นางสาวสุวนันท์  เจริญศรีเมือง
 
19. 
นางสาวอรุณรัตน์  ศรีสุราช
   
ฟุตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต   อุบลเลิศ
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.อาจารย์มนตรี   เตียนพลกรัง
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.อาจารย์ธนพล   แก้ววงษ์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายเกียรติศักดิ์  วรชินา
 
2. 
นายคมศิลป์  บุตรพรม
 
3. 
นายจรุงกิตติ์  ตั้งยศวิไล
 
4. 
นายเจษฎาพร   โพธิพันธ์
 
5. 
นายชูชาติ  ศิริสาร
 
6. 
นายฐาปกรณ์  แซะจอหอ
 
7. 
นายณัฐวุฒิ  ทองสุพล
 
8. 
นายทศพล  พลอยวิเลิศ
 
9. 
นายธณาจร  อาจวิชัย
 
10. 
นายธีรพงศ์  อ่อนบ้านแดง
 
11. 
นายปวิชญา  เหล็กกล้า
 
12. 
นายพรศักดิ์  นาสงวน
 
13. 
นายวรวุฒิ  โคกหงส์
 
14. 
นายวันเฉลิม  ศรีวะรมย์
 
15. 
นายวันเฉลิม  แสงภู่
 
16. 
นายวิทยา  บางวิเศษ
 
17. 
นายวิโรจน์  แสนโถ
 
18. 
นายวิศรุต  ภูมิแกดำ
 
19. 
นายวิษธร  แก่นจำปา
 
20. 
นายวุฒิชัย  แก้วสิมมา
 
21. 
นายศักดา  แสงส่อง
 
22. 
นายสุลักษณ์  วงภูดร
 
23. 
นายเสรีชน  ผลสิน
 
24. 
นายอดิศักดิ์  น้าวแสง
 
25. 
นายอัฐฎายุทธ  ขันคำ
   
วอลเลย์บอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.ดร.วิชิต   กำมันตะคุณ
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.อาจารย์ปริวัตร   ปาโส
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายพิภพ   สารพัฒน์
    2.อาจารย์รัชภูมิ   ปัญญะพิมพ์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกฤษดา  ระถีกา
 
2. 
นายจตุพล  ไชยฮะนิจ
 
3. 
นายดนัย  ศรีแพงมน
 
4. 
นายธนพล  จ่ากุญชร
 
5. 
นายธวัชชัย  วงษ์กล้า
 
6. 
นายพิชัย  ศรีแพงมน
 
7. 
นายไพฑูรย์  กองเกิด
 
8. 
นายวัฒนา  ส่วนบุญ
 
9. 
นายวุฒิชัย  บุญเพิ่ม
 
10. 
นายศาสตราวุธ  เชาว์ชาญ
 
11. 
นายอดิศักดิ์  ปิตตังนาโพธิ์
 
12. 
นายอนุกูล  ไพรพฤกษ์
 
13. 
นายอภินันท์  สารคร
 
14. 
นายอมร  คงบุญ
 
15. 
นายเอกลักษณ์  พูลสิน
   
เซปักตะกร้อ
  ผู้จัดการทีมชาย
    1.อาจารย์ชยธร   ไชยวิเศษ
   
  ผู้ฝึกสอนชาย
    1.อาจารย์ธิติ   จันตะคุณ
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาย
    1.อาจารย์อภิชาติ   ดีไม่น้อย
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายทิวา  โคธิตา
 
2. 
นายธนโชติ  วิเวกวิน
 
3. 
นายธีระวัฒน์  เชื้อจิตร
 
4. 
นายประดิษฐ์  จันทบุลี
 
5. 
นายปิยะณัฐ  วงค์อามาตย์
 
6. 
นายวัชรวีร์  มณีแผลง
 
7. 
นายวิทยา  สมณา
 
8. 
นายสัญชัย  แก่นโพธิ์
 
9. 
นายสิทธิพร  ไชยคินี
 
10. 
นายอนิรุท  เกตุละคร
 
11. 
นายอนุชา  บุญเลิศ
 
12. 
นายอภิวัฒน์  แวดศรี
   
เทควันโด
  ผู้จัดการทีม
   
  ผู้ฝึกสอน
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
   
เทนนิส
  ผู้จัดการทีม
   
  ผู้ฝึกสอน
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
   
แบดมินตัน
  ผู้จัดการทีม
   
  ผู้ฝึกสอน
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
   
วอลเลย์บอลชายหาด
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.ดร.วิชิต   กำมันตะคุณ
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายพิภพ   สารพัฒน์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายธีระพงศ์  ดวนพล
 
2. 
นายปิยวัตร์  แสนสุภา
 
3. 
นายสุธี  รูตังติ
   
เปตอง
  ผู้จัดการทีม
    1.อาจารย์สุรพงษ์   แสงเรณู
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.อาจารย์รุจิเรข   บุญกาพิมพ์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
    1.นางสาวอรัญญา   น้อยบัวทิพย์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายทวี  โมกขะรัตน์
 
2. 
นายแทนไท  พรมโสภา
 
3. 
นายนิกร  ศรีประสงค์
 
4. 
นายวัชรพงค์  ศรีชุบร่วง
 
5. 
นายวิโรจน์  บัวระบัน
 
6. 
นายอดิพงษ์  คำทองหลาง
 
7. 
นางสาวจิริตา  ตงสา
 
8. 
นางสาวศรัญญา  สายสุวรรณ์
 
9. 
นางสาวสิรินทิพย์  วงษ์ศรีแก้ว
 
10. 
นางสาวแสงระวี  อ่างรี
 
11. 
นางสาวอนงค์  สุนทรวัฒน์
 
12. 
นางสาวอินทร์ธิรา  ดาวัลย์
   
ฟุตซอล
  ผู้จัดการทีมชาย
    1.ดร.พรชัย   ผาดไธสง
   
  ผู้ฝึกสอนชาย
    1.อาจารย์ณพงษ์   ร่มแก้ว
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาย
    1.อาจารย์สมชาย   เศรษฐจำนง
   
  ผู้จัดการทีมหญิง
    1.อาจารย์ธนัญชัย   รสจันทร์
   
  ผู้ฝึกสอนหญิง
    1.อาจารย์สิวะโรจ   วรรณจันทร์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหญิง
    1.อาจารย์คชษิณ   สุวิชา
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายเกียรติศักดิ์  น้อยเขย
 
2. 
นายจตุพล  ไกยศรี
 
3. 
นายณรงค์ฤทธิ์  ปาวงค์
 
4. 
นายเทพารักษ์  กาบกว้าง
 
5. 
นายธีรวัฒน์  โพธิจักร
 
6. 
นายประสิทธิ์  ผาหยาด
 
7. 
นายยุทธนา  บาดาล
 
8. 
นายรณชัย  ดอกสบา
 
9. 
นายวัชรากร  ประเสริฐสังข์
 
10. 
นายวุฒิชัย  ศรีพรรณ์
 
11. 
นายเวชศาสตร์  ครองยุทธ
 
12. 
นายสหรัฐ  จักธิฤทธิ์
 
13. 
นายสุภาพ  รุ่งเรือง
 
14. 
นายอภินันท์  เชื้อนิจ
 
15. 
นายอรรถพล  ภักดีจอหอ
 
16. 
นางสาวกุสุมา  จอมคำสิงห์
 
17. 
นางสาวเกวลี  ชัยบัณฑิตย์
 
18. 
นางสาวจริยา  หยวกวิ่ง
 
19. 
นางสาวจุรีมาศ  แก้ววินัด
 
20. 
นางสาวปภัสสร  พิมพ์คต
 
21. 
นางสาวพันทิวา  พูนขวัญ
 
22. 
นางสาวเพ็ญผกา  พลกลาง
 
23. 
นางสาวมุจรินทร์  จันทมาศ
 
24. 
นางสาวเมฑิญา  ซาเฮ้า
 
25. 
นางสาววีรวรรณ  จันทรา
 
26. 
นางสาวศิริยา  หาญกล้า
 
27. 
นางสาวศิวาพร  สารพัฒน์
 
28. 
นางสาวสุราวรรณ  ชำนาญหนอง
 
29. 
นางสาวอรณีย์  ผลคล้ำ
 
30. 
นางสาวอรพรรณ  บุตรวัน
   
แฮนด์บอล
  ผู้จัดการทีมชาย
   
  ผู้ฝึกสอนชาย
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาย
   
  ผู้จัดการทีมหญิง
   
  ผู้ฝึกสอนหญิง
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหญิง
   
  รายชื่อนักกีฬา