รายงานตามมหาวิทยาลัย  
 
 
  รายงานจำนวนตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาแยกตามชนิดกีฬา  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อหัวหน้าคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

24/4/2557 15:23:46
จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กรีฑา
  ผู้จัดการทีม
    1.นายธนพล   แก้ววงษ์
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นางสาวสุรัมภา   เจริญสุข
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกู้เกียรติ  ศรีประยูร
 
2. 
นายธนชาติ  กองอุดม
 
3. 
นายสัญชัย  ผิวเพชร
 
4. 
นายอนุพงษ์  ทิพาศรี
 
5. 
นายอรรณพ  จำพล
 
6. 
นายอำพล  สายรัตน์
   
ฟุตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต   อุบลเลิศ
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายมนตรี   เตียนพลกรัง
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายธนพล   แก้ววงษ์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายเกียรติศักดิ์  วรชินา
 
2. 
นายครรชิต  ชาตาสุ
 
3. 
นายเจษฎาพร   โพธิพันธ์
 
4. 
นายชนาทิพย์   ชมภูวิเศษ
 
5. 
นายเชิดพงษ์  อัฒจักร์
 
6. 
นายธณาจร  อาจวิชัย
 
7. 
นายธีรพงศ์  อ่อนบ้านแดง
 
8. 
นายธีระนิตย์  อุดมรักษ์
 
9. 
นายนฤเบศร์  ชมภูบุตร
 
10. 
นายเนติวุฒิ  จันทาศรี
 
11. 
นายพรศักดิ์  นาสงวน
 
12. 
นายไพฑูรย์  กอเดช
 
13. 
นายยอดขุนพล  สีลาโล้
 
14. 
นายรัตนภพ  น้อยกาญจนะ
 
15. 
นายวรวุฒิ  โคกหงส์
 
16. 
นายวัชระ  รัตนพันธ์
 
17. 
นายวิศรุต  ภูมิแกดำ
 
18. 
นายวิษณุ  พรมนัส
 
19. 
นายวีรภัทร  มะโนธรรม
 
20. 
นายวุฒิชัย  ศรีพรรณ์
 
21. 
นายศักดา  แสงส่อง
 
22. 
นายสุลักษณ์  วงภูดร
 
23. 
นายอดิศักดิ์  กำหอม
 
24. 
นายอดิศักดิ์  น้าวแสง
 
25. 
นายเอกชัย  ศาลารัตน์
   
วอลเลย์บอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.ดร.วิชิต   กำมันตะคุณ
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.อาจารย์ปริวัตร   ปาโส
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายพิภพ   สารพัฒน์
    2.นายรัชภูมิ   ปัญญะพิมพ์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกฤษดา  ระถีกา
 
2. 
นายธนพล  จ่ากุญชร
 
3. 
นายธวัชชัย  วงษ์กล้า
 
4. 
นายปิยวัตร์  แสนสุภา
 
5. 
นายพิชัย  ศรีแพงมน
 
6. 
นายพิสิฐ  มูลสาร
 
7. 
นายวัชรพงศ์  ปัสวาส
 
8. 
นายวัฒนา  ส่วนบุญ
 
9. 
นายวุฒิชัย  เชื้อขันตี
 
10. 
นายสุทธิพงศ์  ไสยบาล
 
11. 
นายอนุกูล  ไพรพฤกษ์
 
12. 
นายอภินันท์  สารคร
 
13. 
นายอมร  คงบุญ
 
14. 
นายอำนาจ  นามคำ
 
15. 
นายเอกลักษณ์  พูลสิน
   
เซปักตะกร้อ
  ผู้จัดการทีมชาย
    1.นายชยธร   ไชยวิเศษ
   
  ผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายธิติ   จันตะคุณ
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาย
    1.อาจารย์อภิชาติ   ดีไม่น้อย
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายธีรพงษ์  คล่องแคล่ว
 
2. 
นายศุภมัตน์  ระเบือสันเทียะ
 
3. 
นายสัญชัย  แก่นโพธิ์
 
4. 
นายอนิรุท  เกตุละคร
 
5. 
นายอภิวัฒน์  แวดศรี
   
เทควันโด
  ผู้จัดการทีม
    1.อาจารย์หนึ่งฤทัย   ม่วงเย็น
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.อาจารย์จิรวัฒน์   เย็นใส
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
    1.นายสิวะโรจ   วรรณจันทร์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายสุทัศน์  ศิลาโล้
 
2. 
นายอานนท์  ไม้หอม
 
3. 
นางสาวนุชตพร  บุรวัฒน์
   
มวยสากลสมัครเล่น
  ผู้จัดการทีม
    1.ดร.พรชัย   ผาดไธสง
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายสมชาย   เศรษฐจำนง
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
    1.นายณพงษ์   ร่มแก้ว
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายณัฐพงษ์  เชื้อวงศ์
 
2. 
นายบรรชร  แสงกล้า
 
3. 
นางสาวนนทรียา  สุขโนนจารย์
 
4. 
นางสาวนิภาพร  ปะมาเถ
 
5. 
นางสาวบัวทอง  นามไพร
   
วอลเลย์บอลชายหาด
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.ดร.วิชิต   กำมันตะคุณ
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายพิภพ   สารพัฒน์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายทรงศักดิ์  พิมพ์รัตน์
 
2. 
นายพงศ์ประเสริฐ  แก้วโสม
 
3. 
นายสุธี  รูตังติ
   
เปตอง
  ผู้จัดการทีม
    1.นายสุรพงษ์   แสงเรณู
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นางสาวรุจิเรข   บุญกาพิมพ์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
    1.นายโสภณ   แสงสวาท
    2.นางสาวอรัญญา   น้อยบัวทิพย์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายทวี  โมกขะรัตน์
 
2. 
นายนิกร  ศรีประสงค์
 
3. 
นายไพฑูรย์  ใคร่นุ่นภา
 
4. 
นายวรวุฒิ  นามแสง
 
5. 
นายวัชรพงค์  ศรีชุบร่วง
 
6. 
นายสุรเชษฐ์  สุดโลก
 
7. 
นางสาวขนิษฐา  ประเสริฐสังข์
 
8. 
นางสาวนิภาวรรณ  กำลังดี
 
9. 
นางสาววรรณนิสา  มะลิวัลย์
 
10. 
นางสาวสิรินทิพย์  วงษ์ศรีแก้ว
 
11. 
นางสาวอังคณา  บุญตา
 
12. 
นางสาวอินทร์ธิรา  ดาวัลย์
   
ฟุตซอล
  ผู้จัดการทีมชาย
    1.ดร.พรชัย   ผาดไธสง
   
  ผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายณพงษ์   ร่มแก้ว
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายชยธร   ไชยวิเศษ
   
  ผู้จัดการทีมหญิง
    1.ดร.พรชัย   ผาดไธสง
   
  ผู้ฝึกสอนหญิง
    1.นายธนัญชัย   รสจันทร์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหญิง
    1.นายสิวะโรจ   วรรณจันทร์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายเทพารักษ์  กาบกว้าง
 
2. 
นายธีรวัฒน์  โพธิจักร
 
3. 
นายประสิทธิ์  ผาหยาด
 
4. 
นายพงศธร  พลเยี่ยม
 
5. 
นายรณชัย  ดอกสบา
 
6. 
นายฤทธิชัย  จอมทรักษ์
 
7. 
นายเวชศาสตร์  ครองยุทธ
 
8. 
นายสหรัฐ  จักธิฤทธิ์
 
9. 
นายสุภาพ  รุ่งเรือง
 
10. 
นายอธิเบศร์  สีสุข
 
11. 
นายอนุพล  ตาลสิทธิ์
 
12. 
นายอรรถพล  ภักดีจอหอ
 
13. 
นายอรรถยา  อุปเสน
 
14. 
นายเอนก  รุ่งเรือง
 
15. 
นางสาวเกวลี  ชัยบัณฑิตย์
 
16. 
นางสาวณัฐวดี  ละอองศรี
 
17. 
นางสาวนิตยา  หาศิริ
 
18. 
นางสาวพันทิวา  พูนขวัญ
 
19. 
นางสาวพิจิตรา  นามวงษา
 
20. 
นางสาวเพชรลัดดา  ภูมิพันธ์
 
21. 
นางสาวมุจรินทร์  จันทมาศ
 
22. 
นางสาวรสสุคน  คู่กระสังข์
 
23. 
นางสาวรัตนาภรณ์  เทพรินทร์
 
24. 
นางสาววราภรณ์  สุขไชย
 
25. 
นางสาวศิรินทรา  ทิพอาจ
 
26. 
นางสาวสุพัตรา  ศรีวรรณ
 
27. 
นางสาวสุราวรรณ  ชำนาญหนอง
 
28. 
นางสาวอรณีย์  ผลคล้ำ
 
29. 
นางสาวอรพรรณ  บุตรวัน