รายงานตามมหาวิทยาลัย  
 
 
  รายงานจำนวนตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาแยกตามชนิดกีฬา  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อหัวหน้าคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

24/4/2557 12:50:11
จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
กรีฑา
  ผู้จัดการทีม
    1.นายศุภมิตร   วัฒนสังข์กาศ
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.น.ต.เชือน   ศรีจุดานุ
    2.พ.ต.ท.อัฐพร   กุญแจทอง
    3.ร.ต.จิตรกร   กระแสร์ญาณ
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
MRLI  YERAN
 
2. 
นายกฤษฎา  อ่ำจิตร์
 
3. 
นายจักรกฤษณ์  เพิ่มพูน
 
4. 
นายธนากร  พื้นแสน
 
5. 
นายธัญวัฒน์  ศรีพยัคฆ์
 
6. 
นายสุรเกียรติ  ทวีเฉลิมดิษฐ์
 
7. 
นางสาวกานต์ภัสสร  พงษ์วารินทร์
 
8. 
นางสาวเกศสุดา  คำเกลี้ยง
 
9. 
นางสาววีรดา  วงษ์เนียม
 
10. 
นางสาวอรวรา  คำเกลี้ยง
 
11. 
นางสาวอังคณา  ขำจริง
   
ว่ายน้ำ
  ผู้จัดการทีม
    1.นายเชษฐา   อุปสิทธิ์
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายอนุชาติ   จังพานิช
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกิตติเชษฐ์  ทิมเพชรธนพจน์
 
2. 
นายจักรภัทร  พร้อมพิมพ์
 
3. 
นายชนะชล  เจริญกิจสุพัฒน์
 
4. 
นายทัตเทพ  ยันต์ทอง
 
5. 
นายปกรณ์  พรภักดี
 
6. 
นายสรสิทธิ์  หาญวิวัฒนกุล
   
บาสเกตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.นายสนั่น   ศักดิ์ทวี
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายชัยนันท์   วงษ์มีพันธ์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายอติรชาติ   พระยักชน
   
  ผู้จัดการทีมทีมหญิง
    1.นายสนั่น   ศักดิ์ทวี
   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.นายชัยนันท์   วงษ์มีพันธ์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.นายวิวัฒน์   บุญจับ
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกมล  วรรณอนุสรณ์
 
2. 
นายกมลทรรศน์  สัตยาธร
 
3. 
นายกฤษฎา  คำจันทร์
 
4. 
นายไชยกฤต  แซ่ตั่น
 
5. 
นายณภัทร  ชินวุฒิวงศ์
 
6. 
นายพรพล  อัครพลโชติ
 
7. 
นายพีระพล  หาดี
 
8. 
นายวราวุฒิ  วุฒิกรภัณฑ์
 
9. 
นายวิศรุต  หนูน้อย
 
10. 
นายสัภยา  วิจักขณาวุธ
 
11. 
นายสิรภพ  สิงห์สม
 
12. 
นางสาวชนาพร  มหาศรี
 
13. 
นางสาวชาลิสา  คำสวัสดิ์
 
14. 
นางสาวฐิติวรดา  สีเมฆ
 
15. 
นางสาวธนวรรณ  พุดบุรี
 
16. 
นางสาวธันยนันท์  ศรีอัครโชตน์
 
17. 
นางสาวธีรนันท์  วรรณแสง
 
18. 
นางสาวเนตรนภา  สายเนตร
 
19. 
นางสาวปรียานุช  สีหบัณฑ์
 
20. 
นางสาววรลักษณ์  แสงสว่าง
 
21. 
นางสาวเสาวลักษณ์  คชเชนทร์
 
22. 
นางสาวอารี  บรรดาสุข
   
ฟุตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.นายประพนธ์   มะกรครรภ์
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.พ.อ.อ.นิพนธ์   เบี้ยวทุ่งน้อย
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายอำพล   สมบัติ
    2.พ.อ.อ.ธนวัฒน์   ชัยยะศิริวรรณ
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกฤติเดช  ลิปตะสุนทร
 
2. 
นายกฤษณ์วรา  พูลโภคผล
 
3. 
นายเกษมสันต์  เจริญพันธ์
 
4. 
นายคงกฤช  แก้วโสตร์
 
5. 
นายจตุพล  นิลผาย
 
6. 
นายจักรีวัตร  วงษ์จำปา
 
7. 
นายชัชวาลย์  พรมพุก
 
8. 
นายณัฐพล  สุขไชย
 
9. 
นายณัฐสรรพ  วงเวียน
 
10. 
นายปกเกล้า  อนันต์
 
11. 
นายปิยพล  แววศรี
 
12. 
นายปิยวัช  แผ้วฉ่ำ
 
13. 
นายพรปัญญา  ชุมมาลา
 
14. 
นายภาณุพงษ์  คำวัง
 
15. 
นายยศพล  คล้ายพรหม
 
16. 
นายรักษ์พงศ์  ชูเมือง
 
17. 
นายรัชพล  บุญฉลาด
 
18. 
นายวีรวัฒน์  จิรภัคสิริ
 
19. 
นายศุภกานต์  เกิดเรียน
 
20. 
นายสรายุทธ  หลีเหล่างาม
 
21. 
นายอนันต์  บัวแสง
 
22. 
นายอนาคต  พ่วงพร้อม
 
23. 
นายอาณัติ  สาแล่หมัน
 
24. 
นายอาทิตย์  สายสล้าง
   
วอลเลย์บอล
  ผู้จัดการทีมทีมหญิง
    1.นางนันทนา   กุญชร ณ อยุธยา
   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.พ.อ.อ.ปัญญา   มาขุมเหล็ก
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.น.ต.อำนาจ   สามาอาพัฒน์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นางสาวกนกวรรณ  ศิริพิสุทธิวิมล
 
2. 
นางสาวกมลฐิติ  ไปด้วย
 
3. 
นางสาวกัลยกร  นุ่มกลิ่น
 
4. 
นางสาวชฎาพร  สงคำภา
 
5. 
นางสาวชนากานต์  อุดมผล
 
6. 
นางสาวนาตยา  บุญไชย
 
7. 
นางสาวบุษรา  เพ็ญสวัสดิ์
 
8. 
นางสาวปนัดดา  โพธิ์เนินชัย
 
9. 
นางสาวพรพิมล  ทองบ่อ
 
10. 
นางสาวภาวิตา  สุขสม
 
11. 
นางสาววันทนา  เฮงสะนะ
 
12. 
นางสาวสมจิตร  กองสินแก้ว
 
13. 
นางสาวสุนันทา  สงสัย
 
14. 
นางสาวอัจฉราภรณ์  เกตุแก้ว
   
กอล์ฟ
  ผู้จัดการทีม
    1.นายประทีป   นรินทรางกูร ณ อยุธยา
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายภัทวุฒิ   เกสะวัฒนะ
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
    1.นายสิทธิพันธ์   เกสะวัฒนะ
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกันต์  รื่นพันธ์
 
2. 
นายเจษฎา  เสวีวัลลพ
 
3. 
นายพงศ์ภัทร  มีไชยศุภฤทธิ์
 
4. 
นางสาวจีระรัตน์  โพธิ์กระจ่าง
 
5. 
นางสาวดลนภา  พุฒิพินิจ
 
6. 
นางสาวดาลดา  นนททรัพย์
   
เทควันโด
  ผู้จัดการทีม
    1.ดร.กัลยรัตน์   หล่อมณีนพรัตน์
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายพิเชฐ   พิบูรย์คณรักษ์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายณฐพล  จันทร์แจ่ม
 
2. 
นายณัฐวุฒิ  เสือคุ่ย
 
3. 
นายธนาภัทร  รัตนเสวก
 
4. 
นายบัญชาสิทธิ์  ศาลางาม
 
5. 
นายภาณุพรรธน์  จิรพัฒนาวุฒิชัย
 
6. 
นางสาวโชติรส  มหะฤดีวรรณ
 
7. 
นางสาวณภัสสรณ์  ดอกคำฐิติพันธ์
 
8. 
น.ส.นพจกรณ์  สายะโสภณ
 
9. 
นางสาวนารีนาฏ  มณีอินทร์
 
10. 
นางสาวสุพรรณษา  โพธิ์ศก
 
11. 
นางสาวอาจรีย์  กิจวิจารณ์
   
แบดมินตัน
  ผู้จัดการทีม
    1.นางสาวนวรัตน์   ก๋งเม่ง
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นางสาวสุจิตรา   บุญเกิด
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกันตพงศ์  พ่วงชมพู
 
2. 
นายชนานนท์  อัศวอำนวยชัย
 
3. 
นายณัฐดล  หาญภักดีปฏิมา
 
4. 
นายทศพล  หาญพิพัฒน์พงศา
 
5. 
นายศรัณย์  ยืนยง
 
6. 
นายศรุต  ตระกูลปาน
 
7. 
นายอดุลวิทย์  กวีนันทวงศ์
 
8. 
นางสาวศิริลักษณ์  จิรกิตติกูล
 
9. 
นางสาวสมหญิง  รักมีศรี
   
ยูโด
  ผู้จัดการทีม
    1.นายธนภัทร   เอกกุล
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายชาญชัย   สุขสุวรรณ์
    2.นายเติมพงศ์   เรี่ยวแรงศรัทธา
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
MRALEXIS   PLANTARD
 
2. 
นายกัญจน์  จักรวิวัฒนากุล
 
3. 
นายกาญจนพัฒน์  จรรยา
 
4. 
นายกีรติ  เหลืองอ่อน
 
5. 
นายฐิติพันธ์  ต่อเติมกิจชัย
 
6. 
นายธนวัฒน์  เตียศิริวัฒนประภา
 
7. 
นายวัฒนพล  ฉิมจำเริญ
 
8. 
นายสุรโชค  ประสารยา
 
9. 
นางสาวกัญญา  หอสกุล
 
10. 
นางสาวเกวลิน  เนตรปัญญา
 
11. 
นางสาวจันทร์  จันทร์ศิริ
 
12. 
นางสาวเบญจวรรณ  กูมมุดดิน
 
13. 
นางสาวพัชรพร  น้อยต้น
 
14. 
นางสาวภัสสร  ทองเหม
 
15. 
นางสาวลลิตา  ต่อไพบูลย์
 
16. 
นางสาววิรัลพัชร  วงศ์ษา
 
17. 
นางสาวศิรินทรา  ศรีลาชัย
 
18. 
นางสาวอภิรดี  สถาปิตานนท์
   
วอลเลย์บอลชายหาด
  ผู้จัดการทีมทีมหญิง
    1.นางนันทนา   กุญชร ณ อยุธยา
   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.น.ต.อำนาจ   สามาอาพัฒน์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นางสาวกมลฐิติ  ไปด้วย
 
2. 
นางสาวนาตยา  บุญไชย
 
3. 
นางสาววันทนา  เฮงสะนะ
   
เปตอง
  ผู้จัดการทีม
    1.นายปิยะ   ศรีชวนะ
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายสุรัตน์   แสงเงิน
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายไชยรัตน์  นาพุทธซา
 
2. 
นายวิทยา  นกวอน
 
3. 
นายวิรุฬห์  ต้อยสำราญ
 
4. 
นายอนุรักษ์  หนูขาว
 
5. 
นางสาวจิราพร  กิ่งไกว
 
6. 
นางสาวฐิติมา   มัฏฐาพันธ์
 
7. 
นางสาวเพ็ญพร  เพาะปลูก
 
8. 
นางสาววรารัตน์  ยิ้มใหญ่
 
9. 
นางสาวศิริกานต์  ทองแท้กูล
   
คาราเต้-โด
  ผู้จัดการทีม
    1.นายพีระ   ศรีประพันธ์
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายวัชระ   เจริญพาโชค
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นางสาววิมลรัตน์  โพธิ์คำ