รายงานตามมหาวิทยาลัย  
 
 
  รายงานจำนวนตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาแยกตามชนิดกีฬา  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อหัวหน้าคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

18/9/2557 16:39:27
จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
บาสเกตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.นายภุชงค์   ภูธนกิตต์
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายมานิจ   นิยมยินดี
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายอติรชาติ   พระยักชน
   
  ผู้จัดการทีมทีมหญิง
    1.นายนวพันธ์    คงสวัสดิ์เกียรติ
   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.นางรัมภา   กัณฑ์ศรี
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.นายธนินทร์   กองพรหม
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกมลทรรศน์  สัตยาธร
 
2. 
นายกฤษฎา  คำจันทร์
 
3. 
นายไกรวิชญ์  ชุมศรี
 
4. 
นายไชยกฤต  แซ่ตั่น
 
5. 
นายณภัทร  ชินวุฒิวงศ์
 
6. 
นายดิฐษกร  เอกจิตต์
 
7. 
นายธนกฤต  วงศ์ปิ่นทอง
 
8. 
นายธนพงศ์  ธนวุฒิสกุลชัย
 
9. 
นายพีระพล  หาดี
 
10. 
นายวรัท  ปทุมศรีวิโรจน์
 
11. 
นายวริศ  อรุณศิริพงศ์
 
12. 
นายวิศรุต  หนูน้อย
 
13. 
นายวุฒิกร  นิยมเดช
 
14. 
นายสิทธิโชค  วรานนท์ชุติ
 
15. 
นางสาวชนาพร  มหาศรี
 
16. 
นางสาวชยามล  ทองชุม
 
17. 
นางสาวชาลิสา  คำสวัสดิ์
 
18. 
นางสาวณัฑริกา  สุดสวาสดิ์
 
19. 
นางสาวธนวรรณ  พุดบุรี
 
20. 
นางสาวธันยนันท์  ศรีอัครโชตน์
 
21. 
นางสาวนันท์นภัส  สุขมี
 
22. 
นางสาวนิลาวรรณ  ศรีบุญมา
 
23. 
นางสาวปรียานุช  สีหบัณฑ์
 
24. 
นางสาวเมธาวี  สุทธสานนท์
 
25. 
นางสาววรลักษณ์  แสงสว่าง
 
26. 
นางสาวเสาวลักษณ์  คชเชนทร์
 
27. 
นางสาวอารี  บรรดาสุข
   
ฟุตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.นายประพนธ์   มะกรครรภ์
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.พ.อ.อ.นิพนธ์   เบี้ยวทุ่งน้อย
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายอำพล   สมบัติ
    2.พ.อ.อ.ธนวันต์   ชัยยะศิริวรรณ
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกฤษณ์วรา  พูลโภคผล
 
2. 
นายกิตติพันธ์  แสงอรุณ
 
3. 
นายเกษมสันต์  เจริญพันธ์
 
4. 
นายณัฐพล  สุขไชย
 
5. 
นายณัฐวัตร  ทองบริบูรณ์
 
6. 
นายประเสริฐ  หินอ่อน
 
7. 
นายปิยพล  แววศรี
 
8. 
นายพงษ์ศธร  บุญซง
 
9. 
นายพศวัต  ธรรมหิรัญชัย
 
10. 
นายพีระพงษ์  เรือนนินทร์
 
11. 
นายภาณุพงษ์  คำวัง
 
12. 
นายรักษ์พงศ์  ชูเมือง
 
13. 
นายวิษรุต  ฤาไชยคาม
 
14. 
นายวีรวัฒน์  จิรภัคสิริ
 
15. 
นายวีระพล  ศรีวิพันธุ์
 
16. 
นายศักดิ์ศรณ์  สิงหเสนี
 
17. 
นายศุภกานต์  เกิดเรียน
 
18. 
นายสรายุทธ  หลีเหล่างาม
 
19. 
นาย สหชาติ   ศรีเผด็จ
 
20. 
นายสิทธิเดช  สิทธิ์ทอง
 
21. 
นายสุริยันต์  ไตรรัตน์
 
22. 
นายอนันต์  บัวแสง
 
23. 
นายอนิรุต  นัยนา
 
24. 
นายอรรถพล  อุทการ
 
25. 
นายเอกณรงค์  หนูบรรจง
   
วอลเลย์บอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.รศ.ดร.อนันต์   อัตชู
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายพีระ   ศรีประพันธ์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นางสาวอรอนงค์   ชูแก้ว
    2.นายก้องกริช   ศรีบุรินทร์
   
  ผู้จัดการทีมทีมหญิง
    1.นางนันทนา   กุญชร ณ อยุธยา
   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.พ.อ.อ.ปัญญา   มาขุมเหล็ก
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.น.ต.อำนาจ   สามาอาพัฒน์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกิตติศักดิ์  ศรีสุภผลโภชน์
 
2. 
นายชยาวิทย์  อุดารักษ์
 
3. 
นายนพดล  มูณีเกิด
 
4. 
นายพงศกร  สิทธิวงษ์
 
5. 
นายพิรภัทร  ฉัตรทอง
 
6. 
นายรักชาติ  สงวนชม
 
7. 
นายวุฒิพงษ์  เมืองแทน
 
8. 
นายสราวุธ  พรมแสน
 
9. 
นายอนิรุทธิ์  กวดขันธ์
 
10. 
นายอานนท์  สินไชย
 
11. 
นางสาวกนกวรรณ  ศิริพิสุทธิวิมล
 
12. 
นางสาวกมลฐิติ  ไปด้วย
 
13. 
นางสาวชฎาพร  สงคำภา
 
14. 
นางสาวชนากานต์  อุดมผล
 
15. 
นางสาวณัฐสุดา  ใบมณฑา
 
16. 
นางสาวบุษรา  เพ็ญสวัสดิ์
 
17. 
นางสาวพรพิมล  ทองบ่อ
 
18. 
นางสาวภัคจิรา  คชายนต์
 
19. 
นางสาวศศิประภา  ตั้งใจ
 
20. 
นางสาวสมจิตร  กองสินแก้ว
 
21. 
นางสาวสุนันทา  สงสัย
 
22. 
นางสาวอัจฉราภรณ์  เกตุแก้ว
   
เปตอง
  ผู้จัดการทีม
    1.ดร.กัลยรัตน์   หล่อมณีนพรัตน์
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายสุรัตน์   แสงเงิน
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายเชาว์เลิศ  ชาตรูปะมัย
 
2. 
นายณัฐนนท์  รุ่งเจริญ
 
3. 
นายวิรุฬห์  ต้อยสำราญ
 
4. 
นายอนุรักษ์  หนูขาว
 
5. 
นางสาวจารุภรณ์  โคตโยธา
 
6. 
นางสาวจิราพร  กิ่งไกว
 
7. 
นางสาวศิริกานต์  ทองแท้กูล