รายงานตามมหาวิทยาลัย  
 
 
  รายงานจำนวนตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาแยกตามชนิดกีฬา  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อหัวหน้าคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

29/5/2558 4:49:08
จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
กรีฑา
  ผู้จัดการทีม
    1.นายศุภมิตร   วัฒนสังข์กาศ
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.น.ต.เชือน   ศรีจุดานุ
    2.ร.ต.จิตรกร   กระแสร์ญาณ
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
MR.HWANG  JOHAN
 
2. 
MR.LI  YERAN
 
3. 
MR.MIXAIL  KOVITSKIY
 
4. 
นายจักรกฤษณ์  เพิ่มพูน
 
5. 
นายณัฐภมร  วรรณาเจริญสุข
 
6. 
นายพิทย์พงษ์  ผลเลิศ
 
7. 
นายวทัญญู  ศรีจุดานุ
 
8. 
นายสุรเกียรติ  ทวีเฉลิมดิษฐ์
 
9. 
นายอลิสมันต์  จันดวงสี
 
10. 
นางสาวกานต์ภัสสร  พงษ์วารินทร์
 
11. 
นางสาวเกศสุดา  คำเกลี้ยง
 
12. 
นางสาวเจนจิรา  แท่นแสง
 
13. 
นางสาวศิริยา  จันดี
 
14. 
นางสาวอรวรา  คำเกลี้ยง
 
15. 
นางสาวอริศรา  เฉลียวกิจ
   
ว่ายน้ำ
  ผู้จัดการทีม
    1.นางสาวนวรัตน์   ก๋งเม่ง
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.ผศ.ปรานม   ดีรอด
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายสุวพัชร  กรอุไร
   
บาสเกตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.นายภุชงค์   ภูธนกิตต์
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายมานิจ   นิยมยินดี
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายอติรชาติ   พระยักชน
   
  ผู้จัดการทีมทีมหญิง
    1.นายนวพันธ์    คงสวัสดิ์เกียรติ
   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.นางรัมภา   กัณฑ์ศรี
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.นายธนินทร์   กองพรหม
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกมลทรรศน์  สัตยาธร
 
2. 
นายกฤษฎา  คำจันทร์
 
3. 
นายไกรวิชญ์  ชุมศรี
 
4. 
นายไชยกฤต  แซ่ตั่น
 
5. 
นายณภัทร  ชินวุฒิวงศ์
 
6. 
นายดิฐษกร  เอกจิตต์
 
7. 
นายธนกฤต  วงศ์ปิ่นทอง
 
8. 
นายธนพงศ์  ธนวุฒิสกุลชัย
 
9. 
นายพีระพล  หาดี
 
10. 
นายวรัท  ปทุมศรีวิโรจน์
 
11. 
นายวริศ  อรุณศิริพงศ์
 
12. 
นายวิศรุต  หนูน้อย
 
13. 
นายวุฒิกร  นิยมเดช
 
14. 
นายสิทธิโชค  วรานนท์ชุติ
 
15. 
นางสาวชนาพร  มหาศรี
 
16. 
นางสาวชยามล  ทองชุม
 
17. 
นางสาวชาลิสา  คำสวัสดิ์
 
18. 
นางสาวณัฑริกา  สุดสวาสดิ์
 
19. 
นางสาวธนวรรณ  พุดบุรี
 
20. 
นางสาวธันยนันท์  ศรีอัครโชตน์
 
21. 
นางสาวนันท์นภัส  สุขมี
 
22. 
นางสาวนิลาวรรณ  ศรีบุญมา
 
23. 
นางสาวปรียานุช  สีหบัณฑ์
 
24. 
นางสาวเมธาวี  สุทธสานนท์
 
25. 
นางสาววรลักษณ์  แสงสว่าง
 
26. 
นางสาวเสาวลักษณ์  คชเชนทร์
 
27. 
นางสาวอารี  บรรดาสุข
   
ฟุตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.นายประพนธ์   มะกรครรภ์
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.พ.อ.อ.นิพนธ์   เบี้ยวทุ่งน้อย
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายอำพล   สมบัติ
    2.พ.อ.อ.ธนวันต์   ชัยยะศิริวรรณ
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกฤษณ์วรา  พูลโภคผล
 
2. 
นายกิตติพันธ์  แสงอรุณ
 
3. 
นายเกษมสันต์  เจริญพันธ์
 
4. 
นายณัฐพล  สุขไชย
 
5. 
นายณัฐวัตร  ทองบริบูรณ์
 
6. 
นายประเสริฐ  หินอ่อน
 
7. 
นายปิยพล  แววศรี
 
8. 
นายพงษ์ศธร  บุญซง
 
9. 
นายพศวัต  ธรรมหิรัญชัย
 
10. 
นายพีระพงษ์  เรือนนินทร์
 
11. 
นายภาณุพงษ์  คำวัง
 
12. 
นายรักษ์พงศ์  ชูเมือง
 
13. 
นายวิษรุต  ฤาไชยคาม
 
14. 
นายวีรวัฒน์  จิรภัคสิริ
 
15. 
นายวีระพล  ศรีวิพันธุ์
 
16. 
นายศักดิ์ศรณ์  สิงหเสนี
 
17. 
นายศุภกานต์  เกิดเรียน
 
18. 
นายสรายุทธ  หลีเหล่างาม
 
19. 
นาย สหชาติ   ศรีเผด็จ
 
20. 
นายสิทธิเดช  สิทธิ์ทอง
 
21. 
นายสุริยันต์  ไตรรัตน์
 
22. 
นายอนันต์  บัวแสง
 
23. 
นายอนิรุต  นัยนา
 
24. 
นายอรรถพล  อุทการ
 
25. 
นายเอกณรงค์  หนูบรรจง
   
วอลเลย์บอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.รศ.ดร.อนันต์   อัตชู
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายพีระ   ศรีประพันธ์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นางสาวอรอนงค์   ชูแก้ว
    2.นายก้องกริช   ศรีบุรินทร์
   
  ผู้จัดการทีมทีมหญิง
    1.นางนันทนา   กุญชร ณ อยุธยา
   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.พ.อ.อ.ปัญญา   มาขุมเหล็ก
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.น.ต.อำนาจ   สามาอาพัฒน์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกิตติศักดิ์  ศรีสุภผลโภชน์
 
2. 
นายชยาวิทย์  อุดารักษ์
 
3. 
นายนพดล  มูณีเกิด
 
4. 
นายพงศกร  สิทธิวงษ์
 
5. 
นายพิรภัทร  ฉัตรทอง
 
6. 
นายรักชาติ  สงวนชม
 
7. 
นายวุฒิพงษ์  เมืองแทน
 
8. 
นายสราวุธ  พรมแสน
 
9. 
นายอนิรุทธิ์  กวดขันธ์
 
10. 
นายอานนท์  สินไชย
 
11. 
นางสาวกนกวรรณ  ศิริพิสุทธิวิมล
 
12. 
นางสาวกมลฐิติ  ไปด้วย
 
13. 
นางสาวชฎาพร  สงคำภา
 
14. 
นางสาวชนากานต์  อุดมผล
 
15. 
นางสาวณัฐสุดา  ใบมณฑา
 
16. 
นางสาวบุษรา  เพ็ญสวัสดิ์
 
17. 
นางสาวพรพิมล  ทองบ่อ
 
18. 
นางสาวภัคจิรา  คชายนต์
 
19. 
นางสาวศศิประภา  ตั้งใจ
 
20. 
นางสาวสมจิตร  กองสินแก้ว
 
21. 
นางสาวสุนันทา  สงสัย
 
22. 
นางสาวอัจฉราภรณ์  เกตุแก้ว
   
กอล์ฟ
  ผู้จัดการทีม
    1.นายประทีป   นรินทรางกูร ณ อยุธยา
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายอธิษฐ์   เกสะวัฒนะ
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกันต์  รื่นพันธ์
 
2. 
นายเจษฎา  เสวีวัลลพ
 
3. 
นายดิตถกร  ชูวงษ์
 
4. 
นายนิติธร  ทิพย์พงษ์
 
5. 
นางสาวจีระรัตน์  โพธิ์กระจ่าง
 
6. 
นางสาวดาลดา  นนททรัพย์
 
7. 
นางสาวภารวี  อยู่จุ้ย
   
เทควันโด
  ผู้จัดการทีม
    1.นางสาวศศวรรณ   รื่นเริง
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายพิเชฐ   พิบูลย์คณารักษ์
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
    1.นายนครินทร์   ลีศิริวัฒนา
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายธนาภัทร  รัตนเสวก
 
2. 
นายปฏิพล  พัฒนา
 
3. 
นายภาณุพรรธน์  จิรพัฒนาวุฒิชัย
 
4. 
นายรณกร  เอี่ยมศรี
 
5. 
นายวีระศักดิ์  ศรประสิทธิ์
 
6. 
นายศฤงคาร  ไพศิลป์
 
7. 
นางสาวโชติรส  มหะฤดีวรรณ
 
8. 
นางสาวณภัสสรณ์  ดอกคำฐิติพันธ์
 
9. 
น.ส.นพจกรณ์  สายะโสภณ
 
10. 
นางสาวนารีนาฏ  มณีอินทร์
 
11. 
นางสาวอาจรีย์  กิจวิจารณ์
   
แบดมินตัน
  ผู้จัดการทีม
    1.นางสาวธิราภรณ์   กลิ่นสุคนธ์
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นางสาวสุจิตรา   บุญเกิด
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายชนานนท์  อัศวอำนวยชัย
 
2. 
นายทศพล  หาญพิพัฒน์พงศา
   
ยูโด
  ผู้จัดการทีม
    1.ดร.วรชาติ   เฉิดชมจันทร์
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.ผศ.ชาญชัย   สุขสุวรรณ์
    2.นายเติมพงศ์   เรี่ยวแรงศรัทธา
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
MR.ALEXIS   PLANTARD
 
2. 
นายกาญจนพัฒน์  จรรยา
 
3. 
นายคุณาธิป  เยี่ยอ้น
 
4. 
นายฐิติพันธ์  ต่อเติมกิจชัย
 
5. 
นายนฤดล  สุขสานนท์
 
6. 
นายผดุงศักดิ์  ทวนสูงเนิน
 
7. 
นายวัลลภ  พึ่งสำเภา
 
8. 
นายศิวกร  มาตขาว
 
9. 
นายสกลทร  โกสุทัน
 
10. 
นายอภิชา  บุญรังษี
 
11. 
นางสาวกัญญา  หอสกุล
 
12. 
นางสาวจันทร์  จันทร์ศิริ
 
13. 
นางสาวปิยะลักษณ์  บุญบรรลุ
 
14. 
นางสาวพัชรพร  น้อยต้น
 
15. 
นางสาวภัครดา  แสนเมือง
 
16. 
นางสาวภัสสร  ทองเหม
 
17. 
นางสาวมาริสา  หลวงหาญ
 
18. 
นางสาวลลิตา  ต่อไพบูลย์
 
19. 
นางสาวอภิรดี  สถาปิตานนท์
 
20. 
นางสาวอรอารียา  ก้อนเงิน
   
เปตอง
  ผู้จัดการทีม
    1.ดร.กัลยรัตน์   หล่อมณีนพรัตน์
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายสุรัตน์   แสงเงิน
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายเชาว์เลิศ  ชาตรูปะมัย
 
2. 
นายณัฐนนท์  รุ่งเจริญ
 
3. 
นายวิรุฬห์  ต้อยสำราญ
 
4. 
นายอนุรักษ์  หนูขาว
 
5. 
นางสาวจารุภรณ์  โคตโยธา
 
6. 
นางสาวจิราพร  กิ่งไกว
 
7. 
นางสาวศิริกานต์  ทองแท้กูล
   
คาราเต้-โด
  ผู้จัดการทีม
    1.นายมานะ   ผ่องแผ้ว
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายมานะ   ผ่องแผ้ว
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายวัชระ  เจริญพาโชค
 
2. 
นางสาววิมลรัตน์  โพธิ์คำ