รายงานตามมหาวิทยาลัย  
 
 
  รายงานจำนวนตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาแยกตามชนิดกีฬา  
 
 
  รายชื่อนักกีฬาตามเขตการแข่งขัน  
 
 
  รายชื่อหัวหน้าคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

18/9/2557 14:38:26
จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บาสเกตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.นายวุฒินันท์   บุญโพธิ์
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.ว่าที่ร้อยตรีไชโย   ซาลัง
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายประพร   วรรณบุษราคัม
    2.นายวรนนท์   ยอดสวัสดิ์
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกมลภพ  พิมพ์หาญ
 
2. 
นายเกียรติ์วิกรณ์  สิมธนกาญจน์
 
3. 
นายฉัตรชัย  เวียนประพันธ์
 
4. 
นายดบัสวิน  เจริญวงศ์
 
5. 
นายเด่นภูมิ  ศรชัย
 
6. 
นายต่อลาภ  บุญยะประสิทธิ์
 
7. 
นายพิศิษฐ์  คงเพชราทิพย์
 
8. 
นายพุฒวรรณ  ศรศิลป
 
9. 
นายมูฮำมัดซารูวี  อุเซ็ง
 
10. 
นายรพีภัสสร์  สงสาร
 
11. 
นายวิศรุต  วิธานกรกุล
 
12. 
นายศราวุธ  เอมเอี่ยม
 
13. 
นายศุภกร  พุ่มพิน
 
14. 
นายศุภชัย  หะมะ
 
15. 
นายอมรเทพ  วงศรีแก้ว
   
ฟุตบอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะผาด   วิวัฒน์พงษ์
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายยุทธนา   เรียนสร้อย
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายธีระพล   ศิระสากร
    2.นายสมเกียรติ   ชมชื่น
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกิตติพงษ์  ประภาโส
 
2. 
นายคมสันต์  ดาวเรือง
 
3. 
นายจารุเดช  เมืองพิล
 
4. 
นายจิรายุ  พงษ์ศุข
 
5. 
นายธนพล  หาญชนะ
 
6. 
นายธนากร  ภูงามดาว
 
7. 
นายธรรมดา  ก๊กใหญ่
 
8. 
นายธวัชชัย  วงษายาง
 
9. 
นายธีรภัทร  แก้วกัลยา
 
10. 
นายธีรวัต  นวลภักดิ์
 
11. 
นายธีรวัตร  บุญไกร
 
12. 
นายนัฐวุฒิ  เล็กสุวงษ์
 
13. 
นายนันทิวัฒน์  เขียนชัยนาจ
 
14. 
นายเนติพงศ์  ธรรมสอน
 
15. 
นายบัยฮากี  ช่างทอง
 
16. 
นายบุญยเกียรติ  วงค์ษาแจ่ม
 
17. 
นายพงษ์พัฒน์  คุณอุดม
 
18. 
นายพชร  นะคะจัด
 
19. 
นายรัชฏ  จันทร์หนองสรวง
 
20. 
นายรัฐพล  ศรีธัญรัตน์
 
21. 
นายวชิรวิทย์  มณีเลิศ
 
22. 
นายสรธัญ  ขาวกระโทก
 
23. 
นายอธิวัฒน์  เหล็กภูเขียว
 
24. 
นายอภิชัย  พุ่มศรี
 
25. 
นายอรรถพงษ์  ชอบเลี้ยงสัตว์
   
วอลเลย์บอล
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.นายยุทธนา   เร่งเร็ว
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายฉัตรชัย   สุภาพพินิจวรกุล
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายชาญณรงค์   คำใส
   
  ผู้จัดการทีมทีมหญิง
    1.นางสาวศรันญพร   เปรมเปรื่องเชาวน์
   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.นายเพชรเทพ   ศรีเพ็ชร
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายฉัตรชัย  พรหมสุทัสสา
 
2. 
นายชยกร  บัวอำไพ
 
3. 
นายณัฐวุฒิ  ชีช้าง
 
4. 
นายดิเรก  จุ้ยทัต
 
5. 
นายธรรมสถิตย์  เหลืองประทีป
 
6. 
นายพิพัฒน์  พูลบัว
 
7. 
นายภัทรกฤต  จำปาธนาอรุณ
 
8. 
นายยุทธนา  ธนิกกุล
 
9. 
นายรุ่งนคร  เทพคำดี
 
10. 
นายวรดนัย  ตรีสุวรรณ์
 
11. 
นายศรัณย์  กมุธากรณ์
 
12. 
นายศิริชัย  คิดเห็น
 
13. 
นายสันติ  ร่วมคิด
 
14. 
นายอดิศักดิ์  โกษาแสง
 
15. 
นางสาวกมลทิพย์  หมื่นเดช
 
16. 
นางสาวกิตติยา  ธิสาคร
 
17. 
นางสาวกุสุมา  เหล่าพร
 
18. 
นางสาวจิรพร  ไทยอัฐวิถี
 
19. 
นางสาวจุฬารักษ์  แก้วบุตร
 
20. 
นางสาวตลับใจ  วงศ์วิโรจน์
 
21. 
นางสาวนัฐวรรณ  เที่ยงผดุง
 
22. 
นางสาวรัชยา  บุญตัน
 
23. 
นางสาววดีฑารัศมิ์  ทูลธรรม
 
24. 
นางสาวสิรินารถ  สังข์ทอง
 
25. 
นางสาวสุดารัตน์  องค์การ
 
26. 
นางสาวสุวิชญา  ทิพสุวรรณ
 
27. 
นางสาวอรวรรณ  อู่ยิ่ง
 
28. 
นางสาวอังค์วรา  พรมวงษ์
 
29. 
นางสาวอัญชนา  ช่างคำ
   
เซปักตะกร้อ
  ผู้จัดการทีมชาย
    1.นายศิราวิฒษ์    อัครนิจปิยฉัตร
   
  ผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายศิราวิฒษ์    อัครนิจปิยฉัตร
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาย
   
  ผู้จัดการทีมหญิง
   
  ผู้ฝึกสอนหญิง
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหญิง
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกรวิทย์  ขาวประไพ
 
2. 
นายจิรเมธ  สนทา
 
3. 
นายประเสริฐ  แสงศร
 
4. 
นายวงศกร  จันทอง
 
5. 
นายวงศ์ไกร  แดนสมบัติ
 
6. 
นายศักรินทร์  มิ่งขวัญ
   
วอลเลย์บอลชายหาด
  ผู้จัดการทีมทีมชาย
    1.นายธนาเสฎฐ์   ผลเงาะ
   
  ผู้ฝึกสอนทีมชาย
    1.นายประสิทธิ์   ไซบุรี
   
  ผู้จัดการทีมทีมหญิง
    1.นางสาวศรันญพร   เปรมเปรื่องเชาวน์
   
  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง
    1.นายเพชรเทพ   ศรีเพ็ชร
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายณัฐวุฒิ  ชีช้าง
 
2. 
นายธรรมสถิตย์  เหลืองประทีป
 
3. 
นายภัทรกฤต  จำปาธนาอรุณ
 
4. 
นางสาวนัฐวรรณ  เที่ยงผดุง
 
5. 
นางสาวอรวรรณ  อู่ยิ่ง
 
6. 
นางสาวอัญชนา  ช่างคำ
   
เปตอง
  ผู้จัดการทีม
    1.นางสาวจันทิมา   ชุลีกราน
   
  ผู้ฝึกสอน
    1.นายสาโรจน์   สังข์ศิริ
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
    1.นางสาวประกายแก้ว   ห่างทุกข์หมด
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกิตติศักดิ์  การะหมัด
 
2. 
นายจันทา  จันทะมงคุณ
 
3. 
นายนเรนฤทธิ์  เหมาะมืด
 
4. 
นายพลากร  โหมดตาด
 
5. 
นายพันศักดิ์  กาสรศิริ
 
6. 
นายหาญเอก  พันธ์ครุฑ
 
7. 
นางสาวจุฑามาส  อนันตวงษ์
 
8. 
นางสาวชนนิกานต์  วงษ์เพ็ง
 
9. 
นางสาวพรทิพย์  ฉิมพาลี
 
10. 
นางสาววาสนา  ขันดงลิง
   
ฟุตซอล
  ผู้จัดการทีมชาย
    1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ   สวัสดิ์นะที
   
  ผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายธนกร   ไข่มุสิก
   
  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาย
    1.นายวิกรม   พันธุ์เล่ง
    2.นายซานาดู   หว่านพืช
   
  รายชื่อนักกีฬา
 
1. 
นายกฤษณะ  วงษ์รัตนะ
 
2. 
นายกิตติกาน  ชิโนทัย
 
3. 
นายโกเมท  ดีปราศัย
 
4. 
นายจักรินทร์  วีณะคุปต์
 
5. 
นายฉัตรมงคล  บุญยอด
 
6. 
นายณัฐพล  ฉิมทอง
 
7. 
นายดนัย  อ่อนอุบล
 
8. 
นายธีรเนตร  หมื่นสุข
 
9. 
นายพรภวิษย์  ใจตรง
 
10. 
นายพรรณเทพ  ปุยะพันธ์
 
11. 
นายพีรพล  ชูขำ
 
12. 
นายภานุพงศ์  กลมเกลี้ยง
 
13. 
นายวิทยา  ด้วงภู
 
14. 
นายสุทธิชัย  วงค์ละ
 
15. 
นายสุรวุฒิ  จิรปิตุพงศ์
 
16. 
นายอธิวัฒน์  เกิดธารา
 
17. 
นายเอกชัย  ดวงพยัพ